Menu Zamknij

RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. DEFINICJE
1.1. Administrator – Biuro Rachunkowe Dorota Różyło, ul. Widokowa 35, 24-220 Niedrzwica
Duża, NIP: 7122602198, REGON: 382189530, tel. 600 975 390,
e-mail: biuro.drozylo@gmail.com
1.2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu, z usług świadczonych przez
Administratora lub otrzymuje wiadomość e-mailową z adresu e-mail:
biuro.drozylo@gmail.com , dokumenty.drozylo@gmail.com
1.3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: dorota.rozylo.pl
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
1.5. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biuro Rachunkowe Dorota Różyło.
2.2. W sprawach związanych z danymi Użytkownika należy kontaktować się z
Administratorem.
3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem
umowy – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1lit. b) RODO).
3.2. Dane będą również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego
praw.
3.3. Dane mogą być przetwarzane również w celach rekrutacyjnych, marketingowych – podstawą
prawną przetwarzania jest wówczas zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3.4. Biuro Rachunkowe Dorota Różyło nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych
osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów
prawa, na przykład w celu rekrutacji. Dane wrażliwe są to dane osobowe ujawniające
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
4. ODBIORCY DANYCH
4.1. Biuro Rachunkowe Dorota Różyło nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z
wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas
działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu
realizacji zgłoszeń Użytkowników. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m.
in. następującym kategoriom odbiorców:
– Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
– urzędom skarbowym,
– Poczcie Polskiej.
– firmom kurierskim,
– innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,
– partnerom (technicznym, informatycznym, statystycznym) Administratora, z którymi
zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach
uzasadnionych interesem Administratora.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
5.1. Dane udostępnione na podstawie zgody Użytkownika przechowywane będą do czasu
cofnięcia zgody.
5.2. Dane przekazane Administratorowi w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt 3.1.
będą przechowywane przez okres jej obowiązywania oraz mogą być przechowywane przez
okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych Użytkownika, jak
również do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora i Użytkownika.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
6.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
6.2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
6.3. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
6.4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do prawidłowej realizacji
umowy określonej w pkt 3.1. Niepodanie danych uniemożliwi prawidłową realizację ww.
umowy.
6.6. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z wyrażonej przez Użytkownika
zgody, niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi podjęcia czynności, na którą
wyrażana jest zgoda.
6.7. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest
równie łatwe jak jej wyrażenie i nastąpić może poprzez złożenie stosownego oświadczenia

osobiście w biurze Administratora, bądź też poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
Administratora.
6.8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników. W
przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi
osobowymi Użytkowników prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro.drozylo@gmail.com